Uitleg

De bereikbaarheid van veel locaties gaat de komende jaren flink veranderen. Ben je gevestigd op een gunstige locatie, of niet? De Quick Scan Bereikbaarheid geeft je daarover uitsluitsel.

In deze analyse gaat het over de verandering in bereikbaarheid, van nu tot 2020. Je kunt je eigen locatie analyseren. Maar je kunt ook kijken naar andere mogelijke vestigingslocaties. In het basismateriaal achter de analyse zijn alle veranderingen in openbaar vervoer en weginfrastructuur meegenomen, die door overheden zijn goedgekeurd, en in 2020 operationeel zullen zijn.

Het resultaat van de scan bestaat uit 2 grafieken, één voor de bereikbaarheid per auto, en één voor die per openbaar vervoer. De grafieken tonen de verandering van de bereikbaarheid tot 2020 voor jouw locatie - én hoe die zich verhoudt tot de gemiddelde verandering van andere locaties ('de benchmark'). De benchmark is de gemiddelde uitkomst van de eerdere kantoororganisaties die deze scan deden.

De grafieken toont die ontwikkeling voor 15, 30 en 60 minuten reistijd - voor de auto en voor het openbaar vervoer. Immers: je medewerkers hebben niet allemaal dezelfde woon-werk afstand. Sommige wonen dichtbij, andere veraf. Bovendien verschilt de gemiddelde woon-werk afstand per werkgever en per branche. Sommige locaties ('A-locaties') zijn met openbaar vervoer goed te bereiken, andere ('C-locaties') vaak veel minder. Het beeld kan voor de 3 reistijden sterk verschillen. ´De bereikbaarheid´ bestaat dan ook niet: het is een samengesteld plaatje met vaak uiteenlopende waarden.

De verandering in OV-bereikbaarheid is in 2013 op 0 gezet. Immers, de grote veranderingen in de spoorweg infradstructuur zijn inmiddeld ingevoerd. En de veranderingen in het stedelijk en regionaal openbaar vervoer zijn sterk afhankelijk van concessies - en daarmee niet te voorzien.

Bij deze scan moet je wel even een knop omzetten. Je krijgt niet de bekende kaartjes met filebeelden te zien. Want hier gaat het niet om verkeersnetwerken, maar om wat voor jou als werkgever belangrijk is: hoeveel mensen kunnen jouw locatie bereiken. Het gaat dus om jouw klant- en arbeidsmarkt.

Bereikbaarheid is hier gedefinieerd als: 'het aantal inwoners dat binnen een bepaalde reistijd de kantoorlocatie kan bereiken.' Het gaat dus niet om: ´staan er files?' Dat ergens files voorkomen zegt weinig over de bereikbaarheid van die locatie. Voorbeeld: op de Zuidas in Amsterdam staan veel files. Maar het aantal inwoners dat er binnen 60 minuten kan komen is toch veel groter dan een willekeurige locatie in Oost Groningen. En daar staan nooit files. Wel interessant is om te weten of er straks nieuwe files zijn die jouw bereikbaarheid gaan beperken.

Hoe dat precies zit voor jouw locatie kun je nagaan op www.bereikbaarheidskaart.nl. De benchmarks rond bereikbaarheid van Mobiliteit.NU zijn gebaseerd op de cijfers achter deze Bereikbaarheidskaart.

Tijdens een uitzending op 29 september 2009 van het programma Vakwerk is uitgelegd wat de bereikbaarheidskaart voor werkgevers betekent.