New Worlds of Work is een bedrijfskundig en wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument waarmee inzicht kan worden verschaft hoe medewerkers en managers hun huidige werk-context percipiëren. Hiervoor wordt een groot aantal werkdimensies en performance indicatoren uitgevraagd. De werkdimensies hebben betrekking op 4 dimensies van HNW (plaats/fysiek, space/virtueel, mentaal/mens en leiderschap (controle versus vertrouwen) en de typologie van werk. Performance indicatoren meten op People (medewerkerstevredenheid, verbetering van werk-privé balans), Profit (werk flexibiliteit, innovatief werkgedrag, productiviteit) en Planet (vermindering van de ecologische footprint). Op basis van de data die met het meetinstrument wordt verzameld kunnen allerlei analyses worden gemaakt, zoals verschillen tussen manager en niet-manager, verschillen tussen afdelingen en/of verschillen tussen typen kenniswerkers (bv meer desk-bound versus zeer mobiele medewerkers). Via het meetinstrument kan ook worden onderzocht welke werkdimensies een (significant) effect hebben op verbetering van performance indicatoren. Bij meerdere metingen in de tijd is het instrument uitermate geschikt om veranderingen en effecten in de tijd weer te geven. Het instrument stelt organisaties in staat om de effecten van HNW interventies vast te stellen, en geeft advies en verbeterpunten voor verschillende dimensies van Het Nieuwe Werken en de organisatie. 

Onderzoek op basis van het NWoW framework gebeurt primair aan de hand van een of meerdere surveys (afhankelijk van het aantal meetmomenten in het kader van effectmeting) met zowel medewerkers als managers. Daarnaast dient het framework als basis voor aanvullende interviews en reflectiesessies met leidinggevenden en het top management team. Interviews met medewerkers zijn optioneel. 

Alle gegevens worden anoniem opgeslagen en verwerkt door de RSM. Indien er de noodzaak bestaat om (in het kader van effectmeting) de antwoorden van deelnemers over de tijd te meten, zal de hoofdonderzoeker de persoonlijke gegevens van deelnemers vervangen door een unieke code waaraan toekomstige antwoorden kunnen worden gekoppeld. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door de hoofdonderzoeker en zullen nooit worden teruggekoppeld aan de organisatie of op enige wijze openbaar worden gemaakt. Onderzoeksresultaten worden op geaggregeerd niveau teruggekoppeld. Indien er deelanalyses plaatsvinden, gebeurt dit alleen als de deelgroepen voldoende groot zijn en de resultaten onder geen beding teruggeleid kunnen worden naar één (of enkele) persoon (personen).

Het NWoW framework biedt inzicht in de huidige werk-context van de organisatie, en is bij meerdere metingen uitermate geschikt om veranderingen en effecten in de tijd weer te geven. Het instrument stelt organisaties in staat om de effecten van HNW interventies vast te stellen, en geeft advies en verbeterpunten voor verschillende dimensies van Het Nieuwe Werken en de organisatie. Het survey onderdeel van het NWoW framework geeft (high level) inzicht in werk(omgeving)dimensies en werkuitkomsten, alsook het gedrag en de opinies van medewerkers en leidinggevenden. Interviews en reflectiesessies bieden daarbij doorgaans een gedetailleerder inzicht en nuances. De resultaten, gecombineerd met het gerapporteerde advies en de verbeterpunten kunnen vervolgens worden gebruikt om HNW interventies vorm te geven of te evalueren en bij te stellen. 

Voordelen

Instrument dat vrijwel alle aspecten van Het Nieuwe Werken kan uitvragen
Betrouwbaar meetinstrument: wetenschappelijk gevalideerd en uitvoerig getest
Eerdere onderzoeken onder ruim 6.500 kenniswerkers bieden een basis voor benchmarking en reflectie
Combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten, wat een brede kijk op de huidige situatie en op ontwikkelingen in de organisatie biedt
Survey onderdeel is schaalbaar: geschikt voor een onbeperkt aantal deelnemers
Mogelijkheid tot aanpassingen: het framework kan desgewenst uitgebreid worden met organisatie specifieke vragen om unieke aspecten van een HNW implementatie uit te vragen
Nadelen
Géén Quick Scan: afhankelijk van het aantal HNW dimensies kan de invultijd van het survey onderdeel verschillen van 10 tot 30 minuten. Ook voor eventuele interviews en reflectiesessies zal tijd vrij moeten worden gemaakt.

De inspanning is afhankelijk van de vragen van de organisatie. Een of meerdere contactpersonen van de organisatie zullen in samenspraak met RSM de scope van het onderzoek vast moeten stellen en zorg moeten dragen voor eventuele administratieve ondersteuning (aanleveren contactgegevens deelnemers, opstellen vooraankondiging etc.). Ook wordt er van de organisatie verwacht dat zij tijd vrijmaakt voor een of meerdere reflectiesessies/presentaties van de uitkomsten met leidinggevenden en/of het top management team. De inspanning is afhankelijk van de vragen van de organisatie. Het invullen van de survey kan tussen de 10 en 30 minuten duren. De exacte kosten zijn afhankelijk van de opzet van het onderzoek (aantal deelnemers, aantal metingen, aantal onderzoeksvragen, aantal dwarsdoorsnedes). Het is niet mogelijk om hier vooraf een indicatie.

Sinds 2007 is het instrument ingezet bij verschillende organisaties waaronder Microsoft, de Rabobank, Sogeti, Athlon Car Lease, TNT, Essent, Ericsson, CBG-MEB, Ricoh. Een benchmark met vergelijkbare organisaties vormt onderdeel van de rapportage. Een quick-scan waarin een paar dimensies uit het New Worlds of Work (NWoW) framework is opgenomen is opgenomen op de portal www.mobiliteit.nu.