Een medewerker enquête is een (digitale) vragenlijst voor de medewerkers binnen een organisatie. Digitaal wil zeggen dat de vragenlijst via een op het internet aangesloten PC kan worden ingevuld.

Een enquête is o.a. nuttig wanneer je als werkgever:
1. inzicht wenst in hoe mensen reizen, hoe vaak, waar zij parkeren of zij ook anders zouden kunnen of willen reizen e.d.
2. in kaart wilt brengen wat medewerkers vinden van hun mobiliteit(smogelijkheden), knelpunten, verbeterpunten m.b.t. bijvoorbeeld voorzieningen als fietsenstallingen, het OV of de bereikbaarheid in het algemeen; 
3. te maken hebt met nieuwe arbeidsvoorwaarden, een verhuizing, verkenning van mogelijkheden voor verduurzaming van haar mobiliteit, een parkeerprobleem of de noodzaak van een (ver)bouwvergunning;
4. wilt weten of beleidsdoelen t.a.v. mobiliteits(reductie) zijn gehaald. 
Een enquête is een van de meest geschikte manieren om met de je medewerkers te communiceren. Het helpt bij de bewustwording omtrent keuzemogelijkheden of wanneer je voor veranderingen staat om deze kenbaar te maken, het denken op gang te brengen over hoe medewerkers daarmee om kunnen gaan of voor het verkrijgen van draagvlak.
De uitkomsten maken duidelijk waar een organisatie staat, wat een goede basis geeft voor de evaluatie van bestaand beleid of voor nieuw beleid. De enquête is dan ook een ideaal middel om meer inzicht te krijgen in de wat er leeft onder de medewerkers. In een medewerker enquête komt ook het aspect van de beleving aan de orde.

Ja, juist dan kan een medewerker enquête een zeer geschikt middel zijn. Afhankelijk van de situatie kan de enquête eenvoudiger of juist complexer zijn. Door goed overleg met de klant en een stukje maatwerk kan een enquête worden samengesteld die het beste past bij jouw situatie. De invulling is afhankelijk van de gewenste modules en van specifieke kenmerken van een organisatie.

De vragenlijst voor de medewerkers zal altijd bestaan uit een basisvragenlijst. Aanvullend hierop kunnen tot 7 verschillende modules worden toegevoegd, zoals: parkeren; HNW/telewerk/SWSR;  zakelijk- en woon-werk verkeer;  verhuizen/relocatie;  duurzaamheid; arbeidsvoorwaarden/anders betalen voor mobiliteit; organisatie. Binnen deze modules en/of de gehele vragenlijst kan (en zal) altijd een stuk maatwerk plaatsvinden. 

Het is altijd mogelijk een vragenlijst op maat te krijgen, maar dat vergt wel een maatwerktraject. We bespreken wat je wilt, er doen we een voorstel voor kosten en tijd. Op basis daarvan vindt de uitvoering plaats. Ook voor specifieke doelgroepen als studenten of bezoekers kan een vragenlijst worden aangeboden, uiteraard in overleg

OC is al sedert 1989 actief op het gebied van mobiliteitsmanagement. Sedertdien heeft zij al honderden werkgevers bijgestaan met enquêtes, advies en support. Er zijn inmiddels meer dan 200.000 medewerkers geënquêteerd.

Een enquête is een van de meest geschikte manieren om met de medewerkers te communiceren en hen ervan bewust te maken dat er iets gaat veranderen of om hen er bewuster van te maken dat er allerlei keuzemogelijkheden zijn voor hoe, wanneer en of te reizen. De uitkomsten zijn een goede basis voor nieuw beleid. 
We kunnen output geven op verschillende manieren. De basis enquête kunnen we op korte termijn voor je uitdraaienals een pdf. Hiermee heb je al snel een overzicht van de rechte tellingen. Alle data zijn ook te verkrijgen als Excel-bestand en SPSS-bestand. Deze zullen wij zelf ook gebruiken om verdere analyses te doen. 
Terugkoppeling vindt plaats in de vorm van een (beknopt) rapport. Daarin nemen we de relevante tabellen en bijbehorende grafieken op met een toelichting. Een uitgebreidere analyse, toelichting en advies zijn mogelijk, dit valt echter onder meerwerk. Extra kosten hiervoor bepalen we uiteraard altijd in overleg. 

Voor bepaalde variabelen zoals vervoerwijze, mate van zakelijk verkeer, veranderbehoefte en parkeren is het mogelijk de uitkomsten van jouw onderzoek in een benchmark terug te zien. Zodoende kun je dan zien hoe jouw organisatie scoort t.o.v. andere werkgevers.

Onze medewerker enquêtes zijn specifiek afgestemd om oplossingen en draagvlak voor jouw knelpunten en/of maatregelen te krijgen. De uitkomsten worden vaak gebruikt om beleid te evalueren of te onderbouwen. Vanwege de bewezen validiteit leidt dat tot betrouwbare uitkomsten en voorspellingen. De respons ligt vaak boven de 50%.
Veel instrumenten om mobiliteit in kaart te brengen zijn meer aanbod- dan vraaggestuurd en werken met informatie voor en van een werkgever. De scans van Mobiliteit.NU van dat laatste een voorbeeld: de werkgever vult ze in. Maar bij grote(re) werkgevers bestaat er vaak onvoldoende zicht op de mobiliteit van de medewerkers, hun parkeergedrag, hun wensen of de knelpunten die zij ervaren. Met een medewerker enquête komen de medewerkers zelf aan het woord. 
Door de enquêtes van tijd tot tijd te herhalen kun je de ontwikkeling van de mobiliteitssituatie goed monitoren. Een enquête is bovendien een prima communicatiemiddel, een bron van informatie, meten=weten, en geeft inzicht in wat er leeft en beter kan en levert ideeën op voor verbetering.